ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის პიკი 50-70 წლის ასაკ­ში დგე­ბა

ამე­რი­კელ­მა მეც­ნი­ე­რებ­მა და­ად­გი­ნეს, რომ ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად ადა­მი­ა­ნი უფრო ჭკვი­ა­ნი და გო­ნი­ე­რი ხდე­ბა, რად­გან ტვი­ნი მთე­ლი ძა­ლით ამუ­შა­ვე­ბას იწყებს. ამას­თან ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის პიკი 50-70 წლის ასაკ­ში დგე­ბა. ასე­თია მკვლე­ვარ ბარ­ბა­რა სტო­უ­ჩის მუ­შა­ო­ბის სენ­სა­ცი­უ­რი შე­დე­გე­ბი, იტყო­ბი­ნე­ბა The Daily Mail.

ტრა­დი­ცი­უ­ლად მი­იჩ­ნე­ო­და, რომ ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად ადა­მი­ა­ნის ტვი­ნის მუ­შა­ო­ბა თან­და­თან ქვე­ით­დე­ბა, რად­გან ნე­ი­რო­ნე­ბი – თა­ვის ტვი­ნის უჯრე­დე­ბი – ნელ-ნელა კვდო­მას იწყებს და სი­ცო­ცხლის ბო­ლოს ადა­მი­ა­ნი ნე­ი­რო­ნე­ბის 30%-ს კარ­გავს. თუმ­ცა ბოლო გა­მოკ­ვლე­ვის შე­დე­გად აღ­მოჩ­ნდა, რომ ეს ასე სუ­ლაც არ არის: თა­ვის ტვი­ნის უჯრე­დე­ბი არ კვდე­ბა. შე­საძ­ლოა, მათ შო­რის კავ­ში­რი გა­წყდეს, მაგ­რამ მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ადა­მი­ა­ნი მათ არ აა­მუ­შა­ვებს.

ამას­თან ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად თა­ვის ტვინ­ში მი­ე­ლი­ნის რა­ო­დე­ნო­ბა იზ­რდე­ბა. ეს არის ნივ­თი­ე­რე­ბა, რო­მე­ლიც სიგ­ნალს ნე­ი­რო­ნებს შო­რის უფრო სწრა­ფად მოძ­რა­ო­ბას აი­ძუ­ლებს. ამის ხარ­ჯზე ტვი­ნის სა­ერ­თო ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი ძალა სა­შუ­ა­ლო მაჩ­ვე­ნე­ბელ­თან შე­და­რე­ბით 3000%-ით იზ­რდე­ბა. მი­ე­ლი­ნის წარ­მოქ­მნის პიკი კი 60 წლის ასაკ­ში და შემ­დეგ დგე­ბა.
გარ­და ამი­სა, თუ 50 წლამ­დე ადა­მი­ა­ნის თა­ვის ტვი­ნის ნა­ხე­ვარსფე­რო­ებს შო­რის “შრო­მის და­ნა­წი­ლე­ბის” პრინ­ცი­პი მოქ­მე­დებს და თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნი მკაც­რად გან­სა­ზღვრულ ფუნ­ქცი­ებს ას­რუ­ლებს, მა­შინ 50 წლის შემ­დეგ ადა­მი­ანს ტვი­ნის ორი­ვე ნა­ხე­ვარსფე­როს ერ­თდრო­უ­ლად გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­უძ­ლია. ეს კი მას მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად უფრო რთუ­ლი ამო­ცა­ნე­ბის გა­დაჭ­რის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს.
ამის მსგავ­სად ტვინ­ზე ასახ­ვას ჰპო­ვებს ასე­ვე ასა­კო­ვა­ნი ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა. ასა­კო­ვა­ნი ადა­მი­ა­ნის ტვინ­ზე უჩ­ვე­უ­ლო, ან ემო­ცი­უ­რი ინ­ფორ­მა­ცია უკვე ნაკ­ლე­ბად ახ­დენს გავ­ლე­ნას, ვიდ­რე ახალ­გაზ­რდა ადა­მი­ა­ნის ტვინ­ზე. რო­გორც კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორ­მა დი­ლიპ ჯე­ის­ტმა გა­ნა­ცხა­და, “ადა­მი­ა­ნის ტვი­ნი, რო­მელ­საც მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს, ნაკ­ლე­ბად იმ­პულ­სუ­რი და მე­ტად რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რია”. მისი აზ­რით, სწო­რეს ეს არის სიბ­რძნე.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის პიკს თა­ვი­სი უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ე­ბიც გა­აჩ­ნია. ინ­ფორ­მა­ცი­ის უზარ­მა­ზა­რი რა­ო­დე­ნო­ბის გამო, რო­მე­ლიც მრა­ვა­ლი წლის მან­ძილ­ზე გროვ­დე­ბა, ოპე­რა­ტი­უ­ლი მეხ­სი­ე­რე­ბა ძა­ლი­ან იტ­ვირ­თე­ბა, რაც და­ვი­წყე­ბა­სა და გო­ნა­ბა­გა­ფან­ტუ­ლო­ბას იწ­ვევს, აღ­ნიშ­ნა­ვენ ნე­ი­რო­ქი­რურ­გე­ბი.
წყრო: ინტერნეტმასალები

მოგეწონა? - გააზიარე!:

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.